FFW-slideshow

Pahayag ng Manggagawa sa Araw ng Paggawa sa Pagsasalo sa Malacañang
—Atty. Sonny Matula, Pangulo ng Federation of Free Workers (FFW) – NAGKAISA!

Your excellency, kami pong manggagawa ay nababahala sa laganap na kontraktwalisasyon ng paggawa—ang nakasanayang limang buwang kontrata upang makaiwas sa regularisasyon ang employers at ang tahasang pagbalewala sa karapatan sa katiyakan sa trabaho na itinakda ng ating Konstitusyon.

Nasa likod ninyo kami sa pagpapatupad ng Labor and Employment Plan (LEP). Ito ang nagbibigay buhay sa Philippine Development Plan (PDP), lalo na sa panawagan nitong masaklaw na pag-unlad, na walang ibang ibig ipahiwatig kundi kaunlaran na may kaakibat na paglikha ng marangal na trabaho. Isang milyong trabaho kada taon ang ating target.

Kailangan po ng pump priming sa imprastuktura upang maglikha ng trabaho. Tila naging matumal po ang buhos ng pondo habang tinatahak natin ang matuwid na daan. Sana ay hwag po nating kaligtaan na sa matuwid na daan, kailangan nating gumawa ng farm-to-market roads, ng imprastraktura para sa patubig, ng mga pabahay para sa mahihirap, na sa proseso ay maglilikha rin ng trabaho. Maari rin tayong lumikha ng trabaho kung bibigyan natin ng pansin ang mga gawaing may kinalaman sa climate change adaptation and mitigation, na kung tawagin natin ay green jobs.

Handa po kaming tumulong sa gawaing ito, lalo na sa pagbubuo ng isang makabayang industrial plan sa mga darating na araw. Isang sangkap nito ang mababang halaga ng kuryente at langis na kailangan upang umarangkada ang industriya. Mahalaga pong repasuhin at amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA at ang Oil Deregulation Law, na magpapababa sa halaga ng mga pangunahing bilihin at serbisyo.

Your Excellency, lubos po kaming nakikiramay sa libo-libong manggagawa ng Philippine Airlines, na nawalan ng regular ng trabaho matapos magpasya ang Office of the President na isaisantabi ang apela ng PAL Employees Association na pigilan ang outsourcing ng mga serbisyo ng PAL. Pangamba namin na lalo itong magpapalaganap ng kontraktwalisasyon.

PAL mismo ang nag-ulat na bilyon-bilyon ang kinita nito sa kabila ng matinding kompetisyon sa lokal at pandaigdigang airline industry. Kung ang mga negosyong kumikita, tulad ng PAL, ay pahihintulutang basta-basta na lang magtanggal ng mga manggagawa nito, ano pa ang pipigil sa ibang kompanya na magsisante ng mga empleyado sa ngalan ng “management prerogative”? ito po ang nasasaksihan naming walang pakundangang pagbabalewala sa karapatan sa katiyakan sa trabaho at sa karapatang mag-organisa.

Di lingid sa ating kaalaman na ang mga trabaho ng mga pinuno at kasapi ng Unyon ang unang tinatamaan sa ganitong iskema. Di ba’t ang LEP at PDP mismo ang karapat-dapat na unang magsusulong ng marangal na trabaho?

Kamakailan ay may isang libo at limandaang manggagawa rin ang natanggal sa Hoffen Industries sa Cavite sa hindi maliwanag na kadahilanan. May Unyon doon ang mga manggagawa. Nag-ooperate pa rin ang kompanyang ito. Sa Mindanao naman, sapilitang tinanggal ang mga unyonista na gumagampan ng regular na gawain sa San Roque Metals Mining Company sa Tubay, Agusan Del Norte, kapalit ng siyam na raang mga kontraktwal na manggagawa ng Asiapro Cooperative.

Kontraktwalisasyon ang kasangkapan upang makaiwas sa pag-re-regular ng manggagawa. Ginagamit ito upang di magbayad nang tama at di magbigay ng karampatang benepisyo. Ito ang nais isukli ng employer na gahaman, sa lahat ng lakas paggawa at pagmamalasakit na ibinuhos ng manggagawa para sa kompanya.

Kaya’t upang wakasan ang salot na ito sa manggagawa, hinihikayat namin ang mahal na Pangulo na i-certify bilang urgent ang House Bill 4853, ang Consolidated Version ng Security of Tenure Bill para sa manggagawa sa pribado, maging ang kahalintulad na panukalang batas para sa manggagawa sa pampublikong sektor. Ito rin ang pipigil sa Job Orders na nagpapahintulot sa pamahalaan na huwag bigyan ng panlipunang proteksyon ang mga kontraktwal na manggagawa nito.

Bagamat ang kaso ng PAL ay nasa Court of Appeals na, at sa ilang panahon ay magiging ganap na ang pagpalit ng pamamahala nito, hinihiling namin sa Tanggapan ng Pangulo na gamitin ang residual powers nito at magbigay daan sa Unyon at Management na muling pag-usapan ang mga alternatibo sa kasalukuyang gusot.

At upang maiwasan ang pang-aabuso sa “management prerogative” ng mga nagmamay-ari, hinihiling namin sa mahal na Pangulo na linawin na ang “management ang prerogative” ay hindi maaring gamitin upang i-outsource o i-contract out ang mga trabahong ginagampanan ng mga unyonista.

Mariing kahilingan po namin sa PNoy Administration na maging tagapagtanggol ng karapatan ng manggagawa mag-unyon. Bigyan sana nito ng dagdag na proteksyon ang manggagawa laban sa pagtanggal sa trabaho, diskriminasyon at pananakot kapag sila ay nagpasya nang mag-unyon.

Sinasariwa rin namin ang panawagan na agad po ninyong i-ratipika ang ILO Convention 189 hinggil sa Marangal na Trabaho para sa Domestic Workers. Mahal na Pangulo, una na po ninyong ipinangako ito noong isang taon. Maipasa na rin agad sana ang Magna Carta on Domestic Workers ng Kongreso.

Ito po ang buod ng mga kahilingan ng manggagawa para sa dakilang araw na ito. Subalit marami pa po kaming nais talakayin sa inyo. Harinawa’y magpatuloy ang pagkakataong tulad nito upang ang aming tinig ay marinig ninyo. Buong pagkukumbaba po na pinanghahawakan namin ang karangalan na matawag na “boss” ninyo!

Maligayang Araw ng Paggawa!

FREE WORKERS

FREE WORKERS

Trade Federation
Trade Federation
Trade Federation
Trade Federation
Trade Federation
Trade Federation
Trade Federation
Trade Federation