FFW-slideshow

Pahayag ng FFW para sa Labor Day 2011
April 30, 2011

Manggagawa ang Lakas ng Matuwid na Landas!

Mayo Uno! Muli nating gugunitain ang Pandaigdigang Araw ng Paggawa! Sa Pilipinas, ito ang unang pagkakataon na ating ipagdiriwang ang dakilang araw na ito habang tinatahak ang "matuwid na landas," sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Noynoy Aquino.

Ang matuwid na landas, sa manggagawa ay patas. Para sa Federation of Free Workers (FFW), ang pagtahak sa matuwid na landas ay nagsisimula sa pagtutuwid sa kawalang katarungan na dinaranas ng libu-libong manggagawang Pinoy, na patuloy na binibiktima ng kontraktwalisasyon. Panahon na upang ituwid ang palima-limang buwang kontrata at mahabang "probationary period" na ginagawa ng mga tiwaling employer upang maiwasan ang regularisasyon. Dapat tukuyin na ng batas ang pangunahing gawain o "core business" ng isang negosyo upang ang mga trabahong ito ay di na gawing kontraktwal, lalo na sa mga kompanyang may unyon. Ito na ang panahon upang ituwid ang panloloko ng mga baku-bakong employer na nagtatago sa likod ng animo'y tunay na "kooperatiba upang mag-"outsource" ng "core business" ng isang kompanya. Ang matuwid na landas ay dapat magtiyak ng trabaho, kung kaya't kailangang i-"certify as urgent" ng Pangulo ang panukalang batas para sa "security of tenure."

Sa Araw ng Paggawa ay hinihimok din ng FFW ang Pangulo na ideklara ang suporta para sa panukalang "Decent Work for Domestic Workers Convention" sa International Labour Conference sa Geneva ngayong Hunyo. Ang bagong pandaigdigang kasunduan na ito ay magbibigay ng dagdag na proteksyon sa mga kasambahay sa loob ng bansa at sa mga OFWs na namamasukan bilang mga domestic workers sa ibayong dagat. Nawa'y hikayatin din niya ang ibang mga pamahalaan, lalo na ng mga bansang destinasyon ng maraming OFW, na sumuporta rito.

Ang matuwid na landas, sa manggagawa bumabakas. Kung walang pagtataas ng sahod pansamantala, ang maigting na pangangailangang pangkabuhayan ng manggagawa ay dapat matugunan nang kagyat. Makakatulong ang "tax relief" sa pamamagitan ng dagdag na personal at additional exemption at pagrepaso sa "tax table". Ang "profit-sharing" o pakikihati ng manggagawa sa kita ng kompanya ay magandang pandagdag sa sahod, na wala pang epekto sa "inflation". Lahat ng pamamaraan upang mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin, pamasahe at batayang serbisyo ay dapat ipatupad. Kasama na rito ang pagrepaso sa "Oil Deregulation Law" kasabay ng pag-imbestiga sa akusasyon ng "profiteering" laban sa mga kompanya ng langis, pagsasabansa ng "mass transportation system" katulad ng MRT at LRT upang mapababa ang pamasahe at ibayong paglaban sa pagpupuslit ng mga "smuggled goods".

Ang matuwid na landas ay patungo sa magandang bukas. Dapat ituwid ang di wastong paggamit sa pondo ng SSS, PhilHealth, ECC, GSIS, Pag-Ibig at iba pang institusyon para sa "social protection" upang may masandalan ang mga magkakasakit at mapipinsala sa trabaho, magre-retiro, mga papanaw nang hindi inaasahan at mga nagnanais mag-impok. Sangkap sa pagtutuwid na ito ang pagtitiyak na makatarungan ang interes at multa sa mga pautang. Kaya't dapat tutulan ang bagong patupad na dagdag na "continuing 10%" na tubo at multa kada taon sa mga "delinquent loans" na ipinataw ng SSS nang walang konsultasyon sa mga manggagawa. Higit na mahalaga para sa mga masisibak sa trabaho ang pagtatatag ng "unemployment insurance," na kanilang bubunutan ng pantawid sa pang-araw-araw, habang naghahanap ng bagong mapapasukan. Kaugnay nito ang pangangailangan na madagdagan ang "scholarships" para sa mga pagsasanay. Mga programa para sa "occupational safety and health" ay importante rin upang mapangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa, lalo na sa sektor ng konstruksyon.

Ang matuwid na landas ay tumitingin nang patas. Ito ay pagkilala sa karapatan ng mga manggagawa sa pribado at pampublikong sektor na mag-organisa o sumapi sa unyon na malaya nilang pinili. Ang pamahalaan ay dapat maglaan para sa pagpapaunlad ng kapasidad ng mga unyon at mga pinuno nito. Kalakip nito ang pagpapalakas ng sama-samang pakikipagtawaran o "collective bargaining." Ang matuwid na landas ay dapat magbigay daan sa mabilis at wastong paglilitis sa mga "labor cases" at pagbabawas sa "layers of the juridical process".

Ang matuwid na landas, sa pag-uusap ay bukás. Naninindigan ang FFW at ang malawak na kilusang paggawa na kinakatawan nito, na sa anumang usapin na may implikasyon sa manggagawa, kasama na ang mga pambansang patakaran at plano para sa pagpapaunlad ng industriya, ang tinig ng manggagawa ay dapat dinidinig. Ang pagpapalakas ng "social dialogue" ay sangkap na magtitiyak nito. Anumang hakbang tungo sa marangal na trabaho ay magkakaroon lamang ng kaganapan, kung dumaan sa masusi at makabuluhang konsultasyon sa sektor paggawa.

Ang pagsisikap ni PNoy na tahakin ang matuwid na landas ay walang patutunguhan kung hindi kikilalanin ang manggagawa. Sa pamamagitan ng masipag, masigasig at malikhaing manggagawa magmumula ang lakas. Sa Pandaigdigang Araw ng Paggawa at kalianman: "Manggagawa ang Lakas ng Matuwid na Landas!"

ffw-newsletter-thumbs

Trade Federation
Trade Federation
Trade Federation
Trade Federation
Trade Federation
Trade Federation
Trade Federation
Trade Federation