FFW-slideshow

14K!

July 24, 2010 - Ang ginintuang adyenda na maghahatid sa manggagawang Pilipino sa matuwid na daan tungo sa pagkilala sa dignidad sa paggawa at marangal na trabaho.

1. Katarungan

- agarang pagresolba sa mga kasong nakabinbin sa NLRC. suporta sa pagtatatag at pagbibigay ng kapangyarihan sa "integrity board" upang suriin at isailalim sa evaluation ang performance ng Komisyon at ng iba pang ahensya tagapaggawad ng katarungan.

2. Karapatan

- walang pasubaling pagkilala sa karapatan ng manggagawa na mag-organisa; pagtalima sa ILO Convention 87 at 98; at pagsasaayos o pag-amyenda sa Labor Code upang umayon sa mga naturang pandaigdigang kasunduan at iba pang kasunduan kaugnay ng paggawa at karapatang pantao na nilagdaan at niratipika ng estado.

3. Kolektib Bargaining

- kalakip ng pagkilala sa karapatang magbuo ng unyon ay ang pagkakasundo sa mga kolektib bargaining agreements na siyang pinakamabisang paraan upang tumugon sa partikular na pangangailangan ng mga manggagawa at employers sa isang lugar paggawa,

4. Kitang Sapat at Nararapat

- dapat nang iwasan ang taunang debate sa mga regional wage boards kaugnay ng "minimum wage". mas angkop na ang industriya--mga employers at manggagawa nito, ang magtakda ng sahod ayon sa kakayanan at kalagayan ng industriya. ang isang uri ng trabaho ay dapat magbigay ng iisang iskema ng sahod, saan mang dako ng bansa. kaugnay nito at bilang suporta sa pagpapalaganap ng kolektib bargaining, dapat ding palakasin ang mga tripartite industry boards.

5. Kasanayan at Pagpapaunlad ng Kakayanan

- Kasananayan at edukasyon para sa pagpapaunlad ng kakayanan ng manggagawang Pilipino ang magbibigay sa kanya ng oportunidad na makapasok sa trabaho. kaakibat nito ang tamang pagtatambal ng kakayanan sa pangangailangan ng industriya.

6. Katiyakan sa Trabaho

- ang pagpapalaganap ng kontraktwalisasyon at walang habas na pagtatanggal sa mga manggagawa bago ang takdang panahon upang makamit nila ang regularisasyon ang isa sa pinakamalalang uri ng pagsasamantala sa manggagawa. Lingid sa kaalaman ng marami at di binabanggit ng mga consultant ng malalaking empresa, ito rin ang pumipigil sa mga industriya na pataasin ang productivity at gawing higit na competitive ang mga establisyamento.

7. Kabataan

- higit sa anumang grupo ng mga manggagawa ayon sa edad, sa mga kabataan pinakalaganap ang kawalan ng trabaho. Bilang isang batang populasyon, ang pagtugon sa suliranin ng kawalan at kakulangan sa trabaho sa sektor na ito ay lulutas sa maraming problema ng bansa. Sa kanila rin dapat ituon ang maraming programang pang-eduksayon at pagpapaunlad ng kasanayan upang ang pangingibang bansa upang magtrabaho ay maging isa lamang sa marami nilang pagpipilian ng pagkakakitaan.

8. Kaligtasan at Kalusugan

- ang matinding suliranin sa kalagayan sa pagawaan ay tampok sa isyu ng kaligtasan at kalusugan sa Han Jin. ang paglalabas ng mga napapanahong direktiba at kautusan kaugnay ng pagpigil sa mga lumalaganap na sakit tulad ng HIV-AIDS, Hepa B at ibang mga bagong viruses ay kailangan din, kaalinsabay ng pagpapairal ng kultura ng kaligtasan at kalusugan sa mga lugar paggawa.

9. Kaseguruhan at Social Protection

- tampok dito ang pagtatatag ng Unemployment Insurance at pagsasakatuparan ng universal na coverage ng programang pangkalusugan.

10. Kausap na mulat sa partnership

- anumang ganda ng layunin ng programa sa paggawa ay di uusad o maisasakatuparan nang maayos kung hindi isasangguni sa mga manggagawa at mga samahan nito, lalo na ang mga unyon. Kaalinsabay nito ang pagsusukli ng unyon ng tiwala sa mga katuwang nito sa mga employers at gobyerno.

11. Kilusang Panlipunan

- ang kilusang unyon ay kumikilos sa mas malawak na kilusan bunsod ng matinding epekto ng globalisasyon sa paggawa. kasama sa kilusang panlipunan na ito ang mga retrenched o natanggal sa trabaho at ang mga nasa impormal na sektor kung saan ang maraming natatanggal sa trabaho ay napupunta. mga angkop na programang susuporta sa pagtatayo nila ng negosyo at muling pagsasanay upang makabalik sa pagka-empleyo kung nais nila.

12. Katiwalian at Korapsyon Supilin

- ang laban sa katiwalian ay dapat umabot sa mga ahensya ng Kagawaran sa Paggawa at sa larangan ng labor relations. ang desisyon hinggil sa mga kasong kinasasangkutan ng mga unyon at manggagawa sa isang banda, at sa management sa kabila, sy di dapat maimpluwensyahan ng salapi at ng mga may kapangyarihan.

13. Kredibilidad at Integridad

- kredibilidad at integridad ang magbabalik ng tiwala sa gobyerno ng mga manggagawa at mamamayan. ang tiwala sa isa't isa ang pangunahing sangkap na magpapalakas sa tripartism at makabuluhang social partnership.

14. Klima

- anumang bagong programa sa paggawa ay dapat magsaalang-alang sa climate change, na tulad ng globalisasyon ay nag-aanak ng maraming pagbabago sa mundo ng paggawa. ang paglikha ng green jobs ay susing bahagi ng anumang programa para sa employment ng bansa.

ffw-newsletter-thumbs

Trade Federation
Trade Federation
Trade Federation
Trade Federation
Trade Federation
Trade Federation
Trade Federation
Trade Federation